NOTICIAS

XVIII CERTAME DE EXALTACIÓN DA CAMELIA E MERCADO RURAL - VENRES 15 DE ABRIL

Ver máis

APROBACIÓN DA CONCESIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS DO POS+ADICIONAL 1/2021

Os beneficiarios da subvención deberán presentar antes do día 28 de febreiro de 2022, xunto co modelo do Anexo IV das bases reguladoras da subvención e a documentación xustificativa do gasto.

No ano 2021, dentro do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único Concellos), a Deputación da Coruña incluíu o POS+ADICIONAL 1/2021 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2021.
O Pleno da Corporación Municipal, na sesión celebrada o día 4 de febreiro de 2021 aprobou solicitar a participación do Concello no POS+ ADICIONAL 1/2021.
Por Decreto da Alcaldía nº 326/2021 de data 25 de novembro aprobáronse as bases reguladoras e a convocatoria das subvencións ó amparo do POS+ADICIONAL 1/2021. A convocatoria e o extracto da mesma foron publicadas nos BOP nº 228 de 30 de novembro e nº 231 de 3 de decembro e no taboleiro de edictos electrónico.

Ver máis

REFORMA DA EDAR DO BARQUEIRO (MAÑÓN)

Coa pretensión de mellorar a rede de saneamento de auga municipal, realizáronse varias actuacións para mellorar o funcionamento da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) do Barqueiro.

Ver máis
Turismo